Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Spoločnosť Cardioservice, s.r.o. v decembri 2020 úspešne absolvovala certifikačný audit podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 v oblasti nákupu, skladovania a distribúcie špeciálneho zdravotníckeho materiálu a jeho servisu.

Náš cieľ patriť medzi najlepších na trhu dokazuje udelenie tohto medzinárodného certifikátu.

Získanie certifikátu nás zaväzuje k dodržiavaniu efektívneho manažérstva kvality a neustálemu zlepšovaniu nami ponúkaných produktov a služieb.

Politika kvality

Vedenie spoločnosti v súlade so strategickými zámermi sa zaväzuje napĺňať nasledovné hodnoty:

Integrita – poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života pacientov. Kvalita našich zdravotníckych pomôcok a bezpečnosť pacienta je pre nás prvoradá.

Tvrdá práca – schopnosť presne porozumieť požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov a tieto plniť na vysokej odbornej úrovni.

Rešpekt a dôvera – rozvíjať a upevňovať vzťahy s našimi externými spolupracovníkmi, zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami a plniť požiadavky a záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Osobná zodpovednosť – zvyšovať kvalitu práce našich zamestnancov podporovaním angažovanosti a samostatnosti rozhodovania.

Kontinuálne vzdelávanie   podporovať odborný rast a vzdelávanie zamestnancov.

Systém manažérstva kvality –  systém a jeho procesy udržiavať tak, aby bol účinný, efektívny, zdokonaľovať ho podľa požiadaviek zákazníkov, zákonných požiadaviek a vlastných potrieb. Na udržiavanie systému manažérstva kvality a na jeho neustále zlepšovanie sa spoločnosť zaviazala poskytovať dostatočné zdroje.

Systém manažérstva kvality ISO 9001:2015

Spoločnosť Cardioservice, s.r.o. v decembri 2020 úspešne absolvovala certifikačný audit podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015 v oblasti nákupu, skladovania a distribúcie špeciálneho zdravotníckeho materiálu a jeho servisu.

Náš cieľ patriť medzi najlepších na trhu dokazuje udelenie tohto medzinárodného certifikátu.

Získanie certifikátu nás zaväzuje k dodržiavaniu efektívneho manažérstva kvality a neustálemu zlepšovaniu nami ponúkaných produktov a služieb.

Politika kvality

Vedenie spoločnosti v súlade so strategickými zámermi sa zaväzuje napĺňať nasledovné hodnoty:

Integrita – poslaním spoločnosti je zlepšovať kvalitu života pacientov. Kvalita našich zdravotníckych pomôcok a bezpečnosť pacienta je pre nás prvoradá.

Tvrdá práca – schopnosť presne porozumieť požiadavkám a očakávaniam našich zákazníkov a tieto plniť na vysokej odbornej úrovni.

Rešpekt a dôvera – rozvíjať a upevňovať vzťahy s našimi externými spolupracovníkmi, zákazníkmi a inými zainteresovanými stranami a plniť požiadavky a záväzky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Osobná zodpovednosť – zvyšovať kvalitu práce našich zamestnancov podporovaním angažovanosti a samostatnosti rozhodovania.

Kontinuálne vzdelávanie   podporovať odborný rast a vzdelávanie zamestnancov.

Systém manažérstva kvality –  systém a jeho procesy udržiavať tak, aby bol účinný, efektívny, zdokonaľovať ho podľa požiadaviek zákazníkov, zákonných požiadaviek a vlastných potrieb. Na udržiavanie systému manažérstva kvality a na jeho neustále zlepšovanie sa spoločnosť zaviazala poskytovať dostatočné zdroje.