Oznámenie o ochrane osobných údajov

V rámci zosúladenia ochrany osobných údajov s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) si spoločnosť Cardioservice, s. r. o. týmto dovoľuje v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia poskytnúť dotknutým osobám základné informácie o podmienkach spracúvania ich osobných údajov:

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spoločnosťou Cardioservice, s. r. o., so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 393 939, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 91565/B, telefonický kontakt: 02/32 10 12 86, e-mailový kontakt: jana.michalacova@cardioservice.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

2. Účely spracúvania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na nasledovné účely:
  • vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie;
  • správa sietí a informačných systémov.
 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zmluvných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami na nasledovné účely:
  • vedenie evidencie zmluvných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami;
  • priamy marketing;
  • správa sietí a informačných systémov;
  • vedenie účtovnej agendy; a
  • vedenie správy registratúry.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, zamestnancov zmluvných partnerov a osôb poverených zmluvným partnerom na nasledovné účely:
  • vedenie evidencie členov štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, zamestnancov zmluvných partnerov a osôb poverených zmluvným partnerom;
  • priamy marketing;
  • správa sietí a informačných systémov;
  • vedenia účtovnej agendy; a
  • vedenie správy registratúry

3. Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, majú voči Prevádzkovateľovi v zmysle Nariadenia nasledovné práva:
 1. Právo na prístup k údajom – dotknuté osoby majú podľa článku 15 Nariadenia právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú ich osobné údaje, a ak tomu tak je, tak majú právo na prístup k týmto údajom a tiež na informácie o tom, ako sa ich osobné údaje spracúvajú, ako aj na poskytnutie kópie týchto osobných údajov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii;
 2. Právo na opravu – Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti osobných údajov dotknutých osôb, ktoré má k dispozícii. Dotknuté osoby majú podľa článku 16 Nariadenia právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil osobné údaje, ktoré sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne;
 3. Právo na výmaz (právo „na zabudnutie“) – dotknuté osoby majú podľa článku 17 Nariadenia právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie ich osobných údajov;
 4. Právo na obmedzenie spracúvania – dotknuté osoby majú podľa článku 18 Nariadenia právo požiadať Prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie ich osobných údajov;
 5. Právo na prenosnosť údajov – dotknuté osoby majú podľa článku 20 Nariadenia právo získať osobné údaje, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli Prevádzkovateľovi a taktiež majú právo na prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby im v takomto prenose Prevádzkovateľ bránil;
 6. Právo namietať – dotknuté osoby majú podľa článku 21 Nariadenia právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov Prevádzkovateľom.
 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – v prípade nadobudnutia podozrenia z neoprávneného spracúvania osobných údajov majú dotknuté osoby v zmysle článku 77 Nariadenia právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421/2/3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň dbá na to, aby bola vždy zabezpečená primeraná ochrana týchto osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom.

Podrobnejšie informácie ohľadom spôsobu a podmienok spracúvania osobných údajov dotknutých osôb Prevádzkovateľom sú pre jednotlivé kategórie dotknutých osôb uvedené nižšie pod nasledovnými odkazmi:

1. Uchádzači o zamestnanie;

2. Zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami;

3. Členovia štatutárnych orgánov zmluvných partnerov, zamestnanci zmluvných partnerov a osoby poverené zmluvným partnerom.

Cardioservice. s r.o., Bratislava, Plynárenská 1, 821 09

IČO: 47393939, tel.:+421 2 206 33 362, mail: objednavky@cardioservice.sk

Informačná povinnosť o ochrane osobných údajov

         Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinnosti spoločnosti obchodnej spoločnosti. Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou  ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

         Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou smernicou spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na plnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou (prevádzkovateľom) a osoby Sprostredkovateľa poverené na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou smernicou prevádzkovateľa,

         Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo zálohového úložiska budú Vaše osobné údaje  úplne vymazané ihneď , ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona 18/2018 Z. z.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané ?

           Vaše osobné údaje  budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v Informácii o účeloch spracúvania.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európske únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

          Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s registratúrnym plánom prevádzkovateľa, ktorý schvaľuje Príslušné pracovisko Štátneho archívu SR. Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania Vašich osobných údajov , právnych základoch a dobe uchovávania sú uvedené v Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u zamestnávateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho  základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú V8m poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o V8s máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na plnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme používať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré sú založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo  +421/2/3231 3214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)